Slavische Philologie - Slavistik
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Band 19/1987

INHALT

AUFSÄTZE

 • T.M.Nikolaeva, Avtor "Slova" - Bojan (Poetika illokutivnych sil v "Slove o polku Igoreve"), 5-14
 • F.B.Poljakov, K sud'be staroobrjadčeskich bibliotek russkogo severa (Vygoleksinskij sbornik), 15-24
 • M.Vajskopf, Nos v Kazanskom sobore: O genezise religioznoj temy u Gogolja, 25-46
 • O.Matich, What's to be done about poor Nastja: Nastas'ja Filippovna's Literary Prototypes, 47-64
 • G.Cheron, Letters from V.F. Nuvel' to M.A.Kuzmin: Summer 1907, 65-84
 • S.Vladiv, Henryk Sienkiewicz's Quo vadis?: A document on early christianity or on European modernism?, 85-100
 • W.F.Schwarz, Ironiestruktur und Pradigmenwechsel in Vitězslav Nezvals Dramatik der zwanziger Jahre: "Strach", 101-122
 • G.J.Janecek, A report on Transfuturism, 123-142
 • M.J. Elson, An interpretation of the evolution of the dual in South Slavic, 143-158
 • K.Dobrina, Problemy opisanija porjadka prilagatel'nych v atributivnych imennych gruppach russkogo jazyka, 159-185
 • U.Hinrichs, Pragmatičeskie funkcii vvodnych slov v russkom jazyke, 187-208
 • D.Weiss, Neskol'ko nabljudenij po povodu leksikografičeskoj koncepcii "Tol'kovo-kombinatornogo slovarja sovremennogo russkogo jazyka", 209-250

REZENSIONEN

 • Semiotica Slavica 1, 2 Hrg. K.Eimermacher (K.Onasch), 251-252
 • E.Herrmann-Dresel, Die Funktionsverbgefüge des Russischen und des Tschechischen (T.Reuther), 253-254
erstellt am 9.8.2002 von Anja Schloßberger